Statut sindikata

II – CILJEVI I DJELATNOSTI STRUKOVNOG SINDIKATA

 

Član 6.

 

Strukovni sindikat je udruženje osnovano kao samostalna, dobrovoljna, nevladina, nestranačka, interesna organizacija članova Strukovnog sindikata, doktora medicine i stomatologije, koji su zaposleni  u djelatnostima zdravstva na području Tuzlanskog kantona, kao i ostalih članova koji su to pravo stekli u skladu sa ovim Statutom.

Strukovni sindikat je potpuno neovisan od državnih, entitetskih i kantonalnih organa, institucija, političkih stranaka i udruženja, vjerskih zajednica, organa upravljanja, poslodavaca i njihovih udruženja.

 

Član 7.

            Ciljevi Strukovnog sindikata su:

–          zaštita interesa i prava članova Strukovnog sindikata u vezi sa radnopravnim, socijalnim, materijalnim i duštvenim položajem svojih članova;

–          utvrđivanje realne cijene rada i obezbjeđivanje ostvarivanja svih drugih prava za sve kategorije zaposlenih članova Strukovnog sindikata;

–          sklapanje i ostvarivanje kolektivnih ugovora;

–          zalaganje za poboljšanje i jedinstveno demokratsko uređenje radnog i socijalnog prava;

–          ostvarivanje solidarnosti i pružanje materijalne pomoći članovima;

–          ostvarivanje saradnje sa ostalim sindikatima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, uključujući povezivanje i udruživanje s njima, u skladu sa zakonom i aktima Skupštine;

–          osiguranje pretpostavki za slobodno sindikalno djelovanje;

–          stvaranje uslova za stalno obrazovanje i edukaciju članova sindikata, za realizaciju programskih ciljeva Strukovnog sindikata.

 

Član 8.

      Djelatnosti Strukovnog sindikata su:

–          pregovaranje sa poslodavcima, za pitanja koja su zakonom i kolektivnim ugovorom definisana, kao pitanja koja se ugovaraju pregovorima, između  sindikata i poslodavca;

–          iniciranje i učestvovanje u pripremi i predlaganju zakona i podzakonskih akata koji regulišu prava i obaveze članova po osnovu rada i iz rada;

–          isticanje zahtjeva nadležnim organima, poslodavcima i pojedincima od čijeg angažovanja zavisi ostvarivanje i zaštita prava članova sindikata;

–          upozorenje nadležnih subjekata o opravdanosti zahtjeva zaposlenika;

–          pregovaranje sa partnerima u cilju ostvarivanja i unaprijeđivanja prava zaposlenika;

–          organizovanje štrajka upozorenja i štrajka;

–          zastupanje interesa članova pred poslodavcima i drugim nadležnim subjetima za ostvarivanje interesa članstva u skladu sa zakonom, Kolektivnim ugovorom i aktima sindikata;

–          pokretanje inicijativa za rješavanje spornih pitanja;

–          posredovanje između članova i poslodavaca u svrhu rješavanja spornih pitanja;

–          pružanje pravnih savjeta iz oblasti radnih odnosa;

–          osiguravanje besplatne izvansudske pravne pomoći članovima;

–          organizovanje i pružanje materijalne pomoći članovima sindikata za potrebe definisane posebnim aktima Strukovnog sindikata;

–          saradnju na ravnopravnoj osnovi sa sindikatima u Tuzlanskom kantonu, Federaciji BiH i BiH i u tom smislu razmatranje inicijativa sindikata za saradnju u svim oblastima djelovanja, pa i inicijative  za udruživanje sa srodnim sindikatima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu;

–          organizovanje raznih oblika edukacije članova sindikata za realizaciju ciljeva Strukovnog sindikata (stručni seminari, izrade uputstava, upućivanje na edukativne seminare u organizacije drugih pravnih subjekata, kupovina stručne literature, izrada stručne publikacije i organiziranje radionica za praktičnu primjenu kolektivnog ugovora i sl.);

–          izdavanje odgovarajućih publikacija, brošura i drugih prezentacijskih materijala vezanih za provođenje ciljeve Sindikata radi upoznavanja članova i šire javnosti o radu;

–          organizacija seminara, savjetovanja za ostvarivanje ciljeva Sindikata;

–          kao i druge djelatnosti koje direktno doprinose ostvarivanju ciljeva Strukovnog sindikata, u skladu sa Zakonom i Statutom.

 

Član 9.

U ostvarivanju navedenih ciljeva i zadataka Strukovni sindikat će koristiti sva zakonska sredstva sindikalne borbe, uključujući i pravo na štrajk.

Glavni odbor, u skladu sa Zakonom i opštim aktima Strukovnog sindikata o štrajku, odlučuje o pripremanju i sprovodjenju mjera sindikalne borbe i o smjernicama potrebnim za njihovo ostvarivanje.

 

Član 10.

Strukovni sindikat u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka djeluje na principima samostalnosti, samofinansiranja, demokratskih odnosa i profesionalizacije rada.

 

V – UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Sindikalne podružnice

 

Član 24.

Sindikalna podružnica (u daljem tekstu: podružnica) je osnovni oblik organizovanja i djelovanja  Strukovnog sindikata u kojoj članovi štite svoja prava i zastupaju interese prema poslodavcu, izvršavaju svoje članske  obaveze i ostvaruju svoja članska prava, te organima Strukovnog sindikata daju prijedloge i mišljenja u cilju uspješnog ostvarivanja zadataka Strukovnog sindikata.

Podružnice se formiraju za zdravstvenu ustanovu koja broji više od 30 članova Strukovnog sindikata.

Članovi Strukovnog sindikata iz zdravstvene ustanove koja ne ispunjava uslov za formiranje sindikalne organizacije iz stava 2. ovog člana organizuju se na način:

–          da se za dvije ili više takvih zdravstvenih organizacija formira jedna podružnica ili

–          da se uključe u drugu postojeću podružnicu.

Članovi Strukovnog sindikata zaposleni u privatnoj praksi organizuju se u jednu posebnu podružnicu za područje Tuzlanskog kantona.

Odluku o formiranju podružnice donosi Glavni odbor na usaglašeni prijedlog članova Strukovnog sindikata svake pojedine zdravstvene ustanove.

 

Organi Podružnice

Član 25.

Organi podružnice su:

 1. 1)Sindikalni odbor podružnice
 2. 2)Predsjednik podružnice

 

1)         Sindikalni odbor podružnice

Član 26.

Sindikalni odbor podružnice (u daljem tekstu: Sindikalni odbor) je organ koje vodi sindikalne aktivnosti u podružnici, u skladu sa Statutom i odlukama Glavnog odbora Strukovnog sindikata.

Sindikalni odbor čini po jedan predstavnik svake organizacione jedinice koja se nalazi u sastavu podružnice.

Sindikalni odbor, iz reda svojih članova, bira i imenuje predsjednika i dopredsjednika Podružnice.

 

Član 27.

Sindikalni odbor zauzima stavove i zaključke, donosi odluke i predlaže način rješavanja pitanja koja utiču na radne uslove, materijalni i socijalni položaj članstva, te:

–               vodi sve aktivnosti o zaštiti interesa članova Sindikalne organizacije,

–               podnosi Generalanom odboru operativni program rada i djelovanja podružnice za svaku tekuću godinu, kao i Izvještaj o svom radu za prethodnu godinu,

–               bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Sindikalnog odbora,

–               donosi odluku o isključenju člana Sindikalne organizacije iz članstva sindikata u prvom stepenu,

–               vodi pregovore sa svojim poslodavcem o primjeni Kolektivnog ugovora za pitanja koja su stavljena u nadležnost Podružnice,

–               organizuje pružanje pravne zaštite članovima Sindikata u skladu sa opštim aktima Strukovnog sindikata,

–               vodi računa o primjeni i provođenju Statuta, odluka, pravilnika, uputstava i drugih akata Glavnog odbora Sindikata kao i akata i odluka podružnice,

–               daje mišljenje o zahtjevima za zaštitu prava članova iz radno-pravnog odnosa i drugih aktivnosti u vezi pružanja zaštite, te ih blagovremeno upućuje Glavnom odboru na daljnje postupanje,

–               vodi računa o socijalno-ekonomskom i materijalnom položaju članova podružnice,

–               provodi aktivnosti u vezi sa delegiranjem delegata u Skupštinu,

–               provodi aktivnosti za pregovore i stara se o organizaciji štrajka članova Podružnice u skladu sa Statutom, Kolektivnim ugovorom i Pravilima o štrajku,

–               obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima i koje mu povjeri predsjednik i Glavni odbor Strukovnog sindikata.

 

Sindikalni odbor za svoj rad odgovoran je članstvu podružnice i Glavnom odboru Strukovnog sindikata.

 

2)         Predsjednik Sindikalnog odbora

 

Član 28.

Predsjednik Sindikalnog odbora:

–          je ovlašten i odgovoran za cjelokupno funkcionisanje podružnice,

–          saziva, predsjedava i rukovodi radom Sindikalnog odbora,

–          zastupa interese članstva podružnice i predstavlja podružnice prema poslodavcu,

–          potpisuje odluke, zaključke i stavove koje donosi Sindikalni odbor,

–          stara se o provođenju donesenih odluka, zaključaka i stavova,

–          vrši raspored zadataka i  aktivnosti, zavisno od prirode tih aktivnosti na ostale članove Sindikalnog odbora,

–          obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima i koje mu povjeri Sindikalni odbor i predsjednik i Glavni odbor Strukovnog sindikata.

Predsjednik Sindikalnog odbora je za svoj rad odgovoran Sindikalnom odboru

 

Član 29.

Predsjednik Sindikalnog odbora saziva sastanke članova Podružnice po potrebi, a najmanje (3) tri puta godišnje, na kojima podnosi izvještaj o svom radu i radu Sindikalnog odbora i radu Strukovnog sindikata.

U slučaju spriječenosti, predsjednika Sindikalnog odbora mijenja dopredsjednik sa svim ovlaštenjima predsjednika Sindikalnog odbora.

 

VI – ORGANI I TIJELA STRUKOVNOG SINDIKATA

 

 

Organi Strukovnog  sindikata

 

Član 30.

            Organi Strukovnog sindikata su:

 1. 1)Skupština
 2. 2)Glavni odbor
 3. 3)Predsjednik Strukovnog sindikata
 4. 4)Nadzorni odbor
 5. 5)Statutarna komisija

 

 1. 1)

 

Član 31.

Skupština je najviši organ upravljanja Strukovnog sindikata koju čine delegati podružnica.

Skupština broji ukupno 60delegata.

Broj delegatskih mjesta za svaku podružnicu  utvrđuje Glavni odbor proporcionalno  broju delegata Skupštine iz stava 2. Ovog člana, ukupnnom broj članova Strukovnog sindikata i broju članova svake pojedine podružnice.

 

 

Podružnica koja ima manje članova od srazmjerno utvrđenog broja delegatskih mjesta ima pravo na jednog delegata.

 

Član 32.

Skupštinu saziva predsjednik Glavnog odbora prema potrebi, a najmanje jedan put godišnje.

Skupština može biti izborna, redovna, i vanredna.

Izborna skupština se održava svake 4 (četiri) godine.

Vanredna Skupština se saziva na zahjev najmanje 1/3 delegata Skupštine, s tim da je podnositelj dužan u obrazloženom zahtjevu predložiti dnevni red.

 

 

Član 33.

Radom skupštine rukovodi predsjedavajući Skupštine.

Predsjedavajući Skupštine se bira na samoj sjednici iz redova delegata Skupštine.

Predsjedavajući Skupštine:

–       predsjedava sjednici i vodi je u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine,

–       utvrđuje dnevni red predložen od sazivatelja Skupštine,

–       potpisuje opšte i pojedinačne odluke koje donosi Skupština,

–       zaključuje sjednicu.
Završetkom rada sjednice Skupštine, prestaje i funkcija predsjedavajućeg Skupštine.

 

Član 34.

Skupština:

–          donosi Statut i izmjene i dopune Statuta,

–          donosi Poslovnik o radu Skupštine, te druga opšta akta određena Statutom,

–          donosi Pravila o organizovanju i radu podružnica,

–          bira predsjedavajućeg Skupštine,

–          bira, imenuje i razrješava predsjednika Strukovnog sindikata, članove Glavnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije,

–          donosi odluku o visini članarine,

–          utvrđuje iznos naknade za rad predsjednika Strukovnog sindikata,

–          usvaja godišnji izvještaj o radu sa finansijskim pokazateljima za prethodnu godinu na prijedlog Glavnog odbora,

–          donosi Program rada i djelovanja Strukovnog sindikata sa planom finansijskog poslovanja za tekuću godinu na prijedlog Glavnog odbora,

–          usvaja izvještaje Glavnog odbora i Nadzornog odbora,

–          odlučuje o udruživanju u asocijacije, saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada i drugim statusnim promjenama Sindikata,

–          utvrđuje pravila za preraspodjelu imovine u slučaju prestanka rada Strukovnog sindikata.

–          obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

 

 1. 2)Glavni odbor

 

Član 35.

Glavni odbor sastoji se od predsjednika i 12 članova.

U Glavni odbor ne mogu biti izabrani članovi  Nadzornog odbora i Statutarne komisije. Svaka od podružnica kandiduje  jednog kandidata za člana Glavnog odbora,osim Podružnice UKC-e Tuzla koja kandiduje 3 člana zbog brojnosti članstva.

Predsjednik Strukovnog sindikata je po svojoj funkciji predsjednik Glavnog odbora.

 

Član 36.

Glavni odbor je izvršni organ Strukovnog sindikata u cjelini i vodi cjelokupne aktivnosti Sindikata, a posebni zadaci su:

–       priprema sjednice Skupštine,

–       priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,

–       podnosi Skupštini na usvajanje godišnji izvještaj o radu sa finansijskim pokazateljima Strukovnog sindikata, kao i Program rada i djelovanja Strukovnog sindikata sa planom finansijskog poslovanja za tekuću godinu;

–       donosi Pravilnik o štrajku,

–       donosi Poslovnik o radu Glavnog odbora,

–       donosi  Pravila o organizovanju i  radu podružnica,

–       donosi i druge pravilnike, kao i druge opće akte kojima provodi i vrši funkciju Glavnog odbora,

–       provodi odluke i zaključke skupštine i politiku sindikata, osim onih koji se stavljeni u nadležnost drugim organima,

–       upravlja imovinom i finansijskim sredstvima Strukovnog sindikata u skladu sa finansijskim planom,

–       donosi odluku o organizovanju štrajka,

–       donosi odluku o formiranju fondova i raspodjeli pripadajućeg dijela članarine namjenjene za fondove, te odgovarajuće pravilnike,

–       podnosi godišnje ili periodične izvještaje i planove rada o svom radu skupštini na usvajanje,

–       donosi odluke o formiranju i ukidanju podružnica i utvrđuje broj delegata Skupštine po podružnicama,

–       donosi odluku o promjeni sjedišta Strukovnog sindikata,

–          prati primjenu i poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti u cilju primjene Kolektivnog ugovora,

–          donosi odluke u vezi pregovora, potpisivanja i otkazivanja Kolektivnog ugovora,

–       donosi odluku o datumu i mjestu održavanja Skupštine i utvrđuje prijedlog dnevnog reda Skupštine;

–       rješava u drugom stepenu po prigovoru na odluku o isključenju člana Strukovnog sindikata,

–       donosi odluku o formiranju komisija Sindikata za obavljanje potrebnih poslova iz djelatnosti Sindikata u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,

–       predlaže stupanje Sindikata u asocijacije i saveze sa srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu,

–       po potrebi utvrđuje stavove Strukovnog sindikata za odlučivanje u organima saveza, asocijacija u koje je Strukovni sindikat pristupio,

–          odlučuje o organizovanju Stručne službe i otvaranju radnih mjesta,

–          donosi opće akte Stručne službe o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta o radu i plaćama,

–       zaključuje sporazume o saradnji sa drugim sindikatima, srodnih ili istih djelatnosti,

–       odlučuje o žalbama uposlenika Stručne službe na odluke i rješenja predsjednika Sindikata

–       obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima i koje mu povjeri Skupština.

Glavni odbor je za svoj rad odogovoran Skupštini.

 

Član 37.

Glavni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje šest puta godišnje.

Sjednicu saziva predsjednik Strukovnog sindikata.

 

Član 38.

Odlukom Glavnog odbora Sindikata, utvrđuje se broj i naziv komisija, njihov sastav, te zadaci i ovlaštenja u izvršavanju programskih ciljeva Strukovnog sindikata, iz oblasti za koje su obrazovane, kao i druga pitanja u vezi sa radom komisija.

 

 1. 3)Predsjednik Strukovnog sindikata

Član 39.

Predsjednika Strukovnog sindikata  i njegovog zamjenika bira Skupština iz reda delegata

Skupštine.

Za lica iz stava 1. ovog člana ne mogu biti izabrani članovi drugih organa Strukovnog sindikata na svim nivoima organizovanja.

U slučaju spriječenosti, predsjednika Strukovnog sindikata mijenja zamjenik sa svim ovlaštenjima predsjednika Sindikalnog odbora.

 

Član 40.

Predsjednik Strukovnog ima sljedeća prava i obaveze:

–         zastupa i predstavlja Strukovni sindikat pred trećim licima,

–         saziva i rukovodi  radom Glavnog odbora;

–         stara se o izvršavanju donesenih odluka i zaključaka;

–         zastupa interese članstva pred organima i institucijama koje odlučuju o njihovim pravima;

–         odgovoran je za zakonito raspolaganje finansijskim sredstvima i drugom imovinom sindikata; te s tim u vezi, predlaže  nadležnim organima sindikata donošenje odgovarajućih odluka  i potpisnik je finansijskih naloga za isplate finansijskih sredstava sa računa sindikata;

–         organizira i osigurava pružanje pravne pomoći – zaštite članovima Strukovnog sindikata za sporove iz radnih odnosa i s tim u vezi predlaže Glavnom odboru osiguranje potrebnih finansijskih sredstava za sudske i druge troškove;

–         izvršava odluke Glavnog odbora u skladu sa zakonom, Statutom i aktima organa Strukovnog sindikata;

–         podnosi izvještaj o svom radu i radu Strukovnog sindikata između dvije sjednice Glavnog odbora;

–         vrši i druge poslove i zadatke koje mu povjeri Glavni odbor i Skupština , u skladu sa zakonom i aktima organa Strukovnog sindikata.

Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini i Glavnom odboru

 

Član 41.

Predsjednik Strukovnog sindikata funkciju ne obavlja profesionalno.

Predsjednik Strukovnog sindikata ima pravo na naknadu u skladu sa odlukom Skupštine sindikata kojom se utvrđuje iznos naknade.

 

 1. 4)Nadzorni odbor

Član 42.

Nadzorni odbor broji 5 članova koje bira i razriješava Skupština.

Nadzorni odbor Sindikata sastoji se od predsjednika, zamjenika i 3 člana.

 

Član 43.

Nadzorni odbor nadzire rad organa Strukovnog sindikata, a naročito vrši nadzor i praćenje materijalnog – finansijskog poslovanja Sindikata najmanje dva (2) puta godišnje.

Nadzorni odbor Sindikata o svom radu i nalazima izvještava Skupštinu i istoj je odgovoran za svoj rad.

Nadzorni odbor Sindikata radi u sjednicama koje saziva Predsjednik Nadzornog odbora

Akte Nadzornog odbora Sindikata potpisuje Predsjednik Nadzornog odbora Sindikata.

 

 1. 5)Statutarna komisija

Član 44.

Statutarna komisija se sastoji od predsjednika i 2 člana koje bira Skupština.

Zadaci Statutarne komisije su:

–          donosi Poslovnik o radu;

–          daje tumačenja odredaba Statuta Strukovnog sindikata po podnesenom zahtjevu u pismenoj formi;

–          ocjenjuje usklađenost ostalih opštih i pojedinačnih akata sa Statutom;

–          podnosi godišnji izvještaj o svom radu Glavnom odboru;

U svom radu Statutarna komisija, u skladu sa svojim poslovnikom o radu donosi akte u obliku odluka i mišljenja, a za svoj rad je odgovorna Skupštini i Glavnom odboru

VII – NAČIN DONOŠENJA FINASIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU

Član 45.

Strukovni sindikat vodi poslovne knjige u skladu sa odgovarajućim računovodstvenim standardima i sačinjava godišnje i periodične finansijske izvještaje (završni račun) , saglasno važećim propisima kojima se reguliše finansijsko poslovanje.

Pravilnikom o računovodstvu i finansijskom poslovanju, kojeg donosi Glavni odbor, bliže se uređuje način i uslovi finansijskog poslovanja Strukovnog sindikata.

Za finansijske izvještaje Strukovnog sindikata odgovoran je predsjednik Strukovnog sindikata.

 

Član 46.

Skupština, na prijedlog Glavnog odbora, na početku svake poslovne godine usvaja godišnji:

–          program rada i djelovanja Strukovnog sindikata sa planom finansijskog poslovanja za tekuću poslovnu godinu i

–          izvještaj o radu Strukovnog sindikata sa finansijskim pokazateljima za prethodnu godinu,

Izvještaje i programe iz stava 1. ovog člana podnosi predsjednik Strukovnog sindikata na razmatranje i saglasnost Glavnom odboru, koji ih proslijeđuje Skupštini na usvajanje.

 

Član 47. 

  Nadzor nad raspolaganjem i trošenjem finansijskih sredstava Strukovnog sindikata vrši  Nadzorni odbor u skladu sa odredbama Statuta.

Nadzorni odbor je dužan prije dostavljanja izvještaja iz člana 43. ovog Statuta na usvajanje nadležnom organu dostaviti i svoj izvještaj, sa mišljenjem o zakonitosti finansijskog poslovanja, u godini za koji se izvještaj podnosi.

 

Član 48.

Ostvareni višak prihoda nad rashodima (dobit) usmjerava se i raspoređuju se na razvoj i unapređenje rada Strukovnog sindikata.

U slučaju da Strukovni sindikat iskaže gubitak, odnosno ako se iskaže višak rashoda nad prihodima, Glavni odbor dužan je donijeti Plan saniranja viška rashoda i o tome izvjestiti Skupštinu.

Skupština usvaja Plan o saniranju viška rashoda nad prihodima.

 

VIII – STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

 

Član 49.

Sindikat obezbjeđuje sredstva radi ostvarivanja svojih programskih ciljeva:

–       putem članarine,

–       dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica i drugih vidova podrške,

–       sredstva dodijeljenih od strane poslodavca za rad sindikata,

–        prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda i

–       drugih prihoda stečenih u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

 

Član 50.

Strukovni sindikat ima svoje račune u poslovnim bankama u Bosni i Hercegovini. Odluku o otvaranju transakcijskih računa i njihovoj namjeni donosi Glavni odbor.

Potpisnik računa Sindikata je predsjednik i zamjenik predsjednika Strukovnog sindikata.

Glavni odbor može ovlastiti i druga lica za potpis bankovnih računa, s tim da ista mogu biti samo članovi Glavnog odbora ili članovi Sindikalnog odbora.

 

Član 51.

Skupština na prijedlog Glavnog odbora donosi odluku o visini članarine, kao i iznosu dijela sredstava koji se iz članarine izdvajaju u fondove Sindikata i Odbor solidarnosti iz člana 53. Statuta.

Članarina se plaća mjesečno po isplati plaće članova Strukovnog sindikata, o čemu se vodi uredna evidencija.

 

Član 52.

Glavni odbor, u skladu sa odlukom o formiranju fondova i Odbora za solidarnost, vrši raspored iznosa sredstava člana 51. ovog statuta.

Izuzetno, samo kada je to uslovljeno višim interesima i ciljevima Strukovnog sindikata Glavni odbor može privremeno utvrditi drugačiji način raspodjele sredstava članarine na način da time ne ugrožava rad Strukovnog sindikata.

 

IX SOCIJALNA ZAŠTITA I MATERIJALNA POMOĆ ČLANOVIMA SINDIKATA

 

Član 53.

Strukovni sindikat, za potrebe socijalne zaštite i pružanja materijalne pomoći svojim članovima, može formirati fondove u skladu sa Zakonom (Fond solidarnosti, Štrajkački fond i dr.).

Odluku o formiranju fondova donosi Glavni odbor.

Rad fondova iz prethodnog stava, članstvo u fondovima, način podnošenja zahtjeva, kriteriji i uslovi za dodjelu pomoći članovima fondova i drugi bitni detalji, uredit će se odgovarajućim pravilnicima koje donosi Glavni odbor Sindikata.

Ukoliko Strukovni sindikat ne formira fond iz stava 1. ovog člana članovi mogu ostvariti pravo na materijalnu pomoć kroz rad Odbora solidarnosti.

Glavni odbor može formirati Odbor solidarnosti koji će odlučivati o zahtjevima članova Sindikata za dodjelu novčane pomoći i drugim sličnim pitanjima.

Predsjednik Strukovnog sindikata može biti  i predsjednik Odbora solidarnosti.

Sastav, djelokrug i načina rada Odbora solidarnosti propisuje se Poslovnikom o radu Glavnog odbora.

 

X – STUČNA SLUŽBA

Član 54.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, računovodstveno-finansijskih i drugih poslova u Strukovnom sindikatu se organizuje stručna služba.

Organizacija stručne službe treba odgovarati potrebama i zahtjevima organa i članova Strukovnog sindikata i omogućavati  stručno, kvalitetno, blagovremeno i odgovorno izvršenje poslova iz djelokruga rada Strukovnog sindikata.

Glavni odbor utvrđuje određuje poslove i zadatke stručne službe, te način i uslove njihovog obavljanja, te vrši izbor zaposlenika za pojedine poslove iz stava 1. ovog člana na osnovu javnog oglasa.

Obavljanje pojedinih poslova stručne službe koji se ne mogu, ili koje nije ekonomično obavljati u okviru Komore, ili koji su privremeni ili povremeni, Izvršni odbor može po osnovu posebnog ugovora povjeriti trećim licima

Ugovorom, koji sa licima angažovanim na poslovima stručne službe zaključuje predsjednik Strukovnog sindikata, bliže se uređuju njihova prava i dužnosti, u skladu sa zakonom i odlukom Glavnog odbora iz 3.oOvog člana..

 

XI – JAVNOST RADA

Član 55.

Rad Strukovnog sindikata i njegovih organa je javan.
Javnost rada ostvaruje se redovitim informiranjem članovai javnosti o

radu Strukovnog sindikata i njegovih organa preko delegat, članova i predsjednika organa, putem glasila i publikacija Strukovnog sindikata ili putem drugih štampanih i elektronsih medija.

Članovi Strukovnog sindikata imaju pravo da budu redovno i potpuno informirani o radu organa i provođenju ciljeva i aktivnosti Strukovnog sindikata.

Za redovno i potpuno informiranje članova odgovorni su predsjednik Strukovnog sindikata i predsjednici podružnica, svako u okviru svojih nadležnosti.