Pravilnik fonda solidarnosti

Član  1.

Pravilnik  o  formiranju  i  korištenju  sredstava  Fonda  solidarnosti ( u daljem  tekstu: Pravilnik ), članovi fonda , uređuju solidarno rješavanje socijalnih i drugih potreba članova, te članova njihovih porodica i penzionisanih radnika koje nisu obuhvaćene  jednom od mjera  socijalne zaštite, a po svom karakteru i sadržaju zahtijevaju pažnju SSDMiSTK.

Član  2.

Fond  solidarnosti ( u daljem tekstu: Fond), nema svojstvo  pravnog  lica.

Član  3.

Fond ima pečat okruglog oblika  sa upisanim tekstom:

FOND  SOLIDARNOSTI  STRUKOVNOG SINDIKATA DOKTORA MEDICINE I STOMATOLOGIJE TUZLANSKOG KANTONA(SSDMiSTK)

Fond solidarnosti  SSDMiSTK djeluje u okviru  Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK.

Način  i  djelokrug  rada Fonda utvrdjen  je  odredbama  ovog  Pravilnika.

Član  4.

Sredstva  Fonda  vode  se kod NLB Tuzlanske  banke Tuzla  putem  posebnog računa.

Poslovanje  Fonda  podliježe pozitivnim  propisima  iz  ove oblasti.

Član  5.

Ljekar ili stomatolog  koji je zasnovao radni odnos na neodređeno  vrijeme  može  postati član Fonda , ako svoju želju za  članstvom  izrazi  pismenim  putem i da ovlaštenje  da  mu se od plate  svakog mjeseca  odbije  iznos  sredstava  utvrđen ovim  Pravilnikom.

Član   6.

Sredstva  Fonda  mogu se koristiti samo u one svrhe koje su utvrđene ovim  Pravilnikom.

– SREDSTVA  FONDA –

Član  7.

Sredstva  Fonda  formiraju se iz  sljedećih  izvora:

-od članarine  koja  iznosi  4 KM  mjesečno,

-drugih prihoda  koje  ostvari  Fond.

Sredstva  Fonda  doznačavaju se na poseban račun koji otvoren u NLB Tuzlanska banka.

– KORIŠTENJE   SREDSTAVA  FONDA-

Član  8.

Sredstva  Fonda mogu koristiti  članovi Fonda  i  lica  koja su utvrđena ovim  Pravilnikom.

Član  9.

Sredstva  Fonda dodjeljuju se u vidu  novčane  pomoći  članovima  Fonda i  dr. licima i to:

  1. u slučaju  smrti  člana Fonda, porodici se isplaćuje pomoć u iznosu od 200  KM,
  2. u slučaju  smrti  penzionisanog   radnika , porodici se isplaćuje pomoć  u iznosu od 100 KM,
  3. u slučaju  smrti   bračnog druga, djeteta, članu Fonda  se isplaćuje pomoć u iznosu od 200  KM,
  4. u slučaju  smrti  roditelja  isplaćuje se pomoć u iznosu od 100 KM,

.

Član  10.

1.- Član Fonda  ako se nalazi na liječenju  izvan Tuzlanskog kantona,izuzev ponovljenog liječenja od alkoholizma, ima pravo na  novčanu  pomoć u iznosu od 300 KM .

– bračni drug ili dijete člana na liječenju  izvan  Tuzlanskog  kantona,izuzev ponovljenog liječenja od alkoholizma, ima pravo na  novčanu  pomoć u iznosu od 200 KM ;

2.-Član fonda ako se nalazi na liječenju u inostranstvu ,ima pravo na novčanu pomoć u iznosu od 1000 KM;

–          bračni drug ili dijete člana na lječenju u inostranstvu,ima pravo na novčanu pomoć u iznosu od 500 KM;

3.-Član fonda ako se nalazi na bolovanju preko 90 dana(izuzev porodiljskog odsustva),ima pravo na novčanu pomoć u iznosu od 200 KM.

4.Za ispraćaj u penziju ima pravo naknade u visini od 300 KM .

5.Za rođenje djeteta ima pravo naknade u iznosu od 200KM.

Sredstva određena ovim članom(čl.10) mogu se koristiti jednanput godišnje.

Član 11.

Član fonda koji je materijalno ugrožen ili je pretrpio štetu zbog više sile (poplava,požar i dr.) stiče pravo na novčanu  ili materijalnu pomoć  u vrijednosti od 500 KM,

Član 12.

Upravni odbor Fonda solidarnosti ima obavezu da najmanje jednom godišnje razmotri finansijsko stanje u Fondu i da donese odluku o povećanju visine naknada  u skladu sa materijalnim mogućnostima Fonda.

OSTVARIVANJE PRAVA ČLANOVA FONDA

Član 13.

Član Fonda,porodica člana Fonda,imaju pravo podnijeti zahtjev za dodjelu novčane pomoći uz uredno dostavljenu dokumentaciju  za rješavanje neke od potreba predviđene ovim Pravilnikom.

-stručni nalaz specijalističke zdravstvene ustanove o neophodnosti liječenja

-uvjerenje zdravstvene organizacije o neophodnosti liječenja van granica države.

Član 14.

Upravni odbor Fonda provjerava svaki podneseni zahtjev ili prijedlog,te je dužan pored priložene dokumentacije po potrebi prihvatiti i druge službene dokumente i mišljenja ,bilo putem podnosioca zahtjeva ,bilo neposredno od nadležnih organa.

Član 15.

Sredstva iz Fonda solidarnosti se mogu dodijeliti tek nakon 6(šest) mjeseci od učlanjenja u fond.

Član 16.

Isplata pomoći vrši se na osnovu odluka Upravnog odbora Fonda.Izuzetno ,kada se radi o pravima iz člana 9. ovog Pravilnika,Upravni odbor će naknadno donijeti odluku o isplaćenoj pomoći.

Član 17.

Član Fonda koji nije zadovoljan odlukom Upravnog odbora Fonda  može u roku od 15  dana od donošenja odluke ili obavještenja podnijeti prigovor Upravnom odboru Fonda za preispitivanje odluke.

Prigovor mora razmotriti u roku od 30 dana  od dana prijema .

Odluka donesena na ovaj način je konačna.

-UPRAVLJANJE  FONDOM

Član 18.

Organi Fonda solidarnosti su:

1.Upravni odbor Fonda solidarnosti

2.Nadzorni odbor Fonda solidarnosti

Član 19.

Upravni odbor Fonda solidarnosti broji  5(pet) članova,koga čine predsjednik ,zamjenik predsjednika i tri člana.,a bira ih Glavni odbor  SSDMiSTK.

Sve poslove blagajne Fonda vodi blagajnik ,a poslove tehničke prirode ,sekretar Glavnog odbora sindikata.

Blagajnika bira i razrješava dužnosti Upravni odbor Fonda.

Član 20.

Nadzorni odbor Fonda ima 3 (tri) člana ,za koje kao i upravni odbor Fonda  bira Glavni odbor  SSDMiSTK.

Mandat nadzornog odbora traje 2 godine.

Član 21.

Sredstvima Fonda u okviru ovog pravilnika upravlja i rasplaže Upravni odbor Fonda.

Upravni odbor fonda obavlja slijedeće poslove:

-radi na popularizaciji Fonda radi uključivanja što većeg broja zaposlenih u članstvo Fonda,

-priprema izmjene i dopune Pravilnika,daje inicijativu putem Glavnog odbora SSDMiSTK,

-rješava o zahtjevima i molbama članova Fonda  i prijedlozima drugih organa za dodjelu novčane pomoći u skladu sa pravilnikom,

-sačinjava godišnji bilans Fonda,izvještaj o radu Fonda i podnosi ih na usvajanje Glavnom odboru SSDMiSTK.,

-izvršava i druge poslove u vezi sa radom  Fonda pridržavajući se zakonskih propisa o finansijskom poslovanju.

-Upravni odbor Fonda zasjeda  po potrebi,a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora.,

-sjednicu Upravnog odbora Fonda saziva predsjednik a u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika Upravnog odbora Fonda.

Član 22.

Na sjednici upravnog odbora Fonda i Nadzornog odbora Fonda vodi se zapisnik u koji se unosi tok sjednice,odluke i zaključci koje ovi organi donose.

Član 23.

Predsjednik Upravnog odbora Fonda neposredno je odgovoran za izvršenje odluka Upravnog odbora Fonda.

Član 24.

Predsjednik upravnog odbora Fonda potpisuje svaki novčani nalog o isplati sredstava Fonda.

Predsjednik upravnog odbora Fonda je glavni potpisnik ,a supotpisnici su zamjenik predsjednika i jedan član Upravnog odbora Fonda čiji se potpisi deponuju kod NLB Tuzlanske banke .

Član 25.

Djelokrug rada Nadzornog odbora Fonda je:

-praćenje finansijskog poslovanja Fonda,

-povremeni pregled blagajne,sravnanje dokumenata sa isplatama i izvještavanje Upravnog odbora Fonda o nađenom stanju.

Član 26.

Sekretar Glavnog odbora SSDMiSTK je stručni suradnik Upravnog odbora Fonda i ima sljedeća prava i dužnosti:

-da vodi brigu o pravilnoj i korektnoj  dodjeli pomoći podnosiocima zahtjeva,

-vrši obradu zahtjeva za novčanu pomoć u skladu sa Pravilnikom i pokreće inicijativu za dodjelu pomoći ugroženim članovima Fonda.

Član 27.

Djelokrugu rada blagajnika Fonda:

.-vodi evidenciju svih uplata i isplata Fonda i stanje salda na računu fonda .

-vrši isplatu pomoći a po odluci Upravnog odbora Fonda sastavlja blagajnički izvještaj,

-odgovoran je za zakonitost i urednost svih isplata i uplata sredstava Fonda  po Pravilniku,

-upozorava Upravni odbor Fonda o zakonitosti,odnosno nezakonitosti isplata.

PRELAZNE  I  ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

U slučaju likvidacije Fonda ,formira se komisija od 5 (pet) članova  za provođenje likvidacije.

Likvidaciona komisija je dužna prikupiti sva raspoloživa sredstva Fonda i izmiriti sva potraživanja i dugovanja.

Član 29.

Ukoliko likvidaciona komisija ne provede postupak likvidacije  u roku od 9 (devet) mjeseci Glavni odbor SSDMiSTK preuzima poslove iz ovog Pravilnika.

Član 30.

Po izvršenoj likvidaciji Fonda ,preostala sredstva Fonda prelaze na račun  SSDMiSTK ,sa kojima će raspolagati Glavni odbor SSDMiSTK.

Sredstva koja su članovi Fonda uložili u Fond  su nepovratna i nakon likvidacije Fonda.

Član 31.

Pravilnik Fonda solidarnosti se donosi na Upravnom odboru SSDMiSTK.

Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na isti način i po postupku kao i za njegovo donošenje.

Član 32.

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Upravni odbor Fonda.

Član 33.

Ukoliko ovim pravilnikom nisu regulisana neka pitanja ili ako se utvrdi da su neke odredbe u suprotnosti sa Zakonom, primjenjivat će se zakonski propisi.