Obračun plate

OSNOVNA PLATA:

To je plata bez dodataka na platu i bez dežurstava, a izračunava se kao umnožak neto satnice, koeficijenta složenosti i broja radnih sati u toku mjesec dana.

Neto satnica: iznosi 2KM minimalno dok poslodavac tu satnicu može povećati, ali ne smije ići ispod 2KM.

Koeficijent složenosti: koeficijent složenosti se određuje na osnovu stručne spreme,a u zdravstvu FBiH za osnovnu školu je 1.1,za sss zdravstvenog usmjerenja je 2.1,za višu školu 2.6,za visoku je 3.2,za doktore medicine i stomatologije je 3.5,za specijalistu doktora 4.2 dok je za subspecijalistu 4.4.

Broj radnih sati u mjesecu: taj broj varira od mjeseca do mjeseca i u toku godine minimalno iznosi 150 sati(20 radnih dana) ,a maksimalno 172,5 sati(23 radna dana).

PRIMJER OBRAČUNA OSNOVNE PLATE

Npr.za mjesec koji ima 23 radna dana tj.172.5 sati

PLATA: min. satnica (2KM) x koef. (4.2 za specijalistu i 3.5 doktora bez specijalizacije) x redovni sati za mjesec dana (172.5 sata).
U ovom slučaju osnovna plata bez dežurstava i dodataka na platu mora minimalno da iznosi 1449 KM za specijalistu dok za doktora bez specijalizacije iznosi 1207KM.

OBRAČUN DEŽURSTAVA: dežurstva se obračunavaju procentualno u odnosu na osnovnu platu i u zavisnosti od dana kada se dežura.

DEŽURSTVA

PON.-ČET.

PETAK

SUBOTA/NEDJELJA

PRAZNIK

%PLATE

9%

13,5%

13,5%

18%

SLOBODAN DAN

DA

NE

DA

DA

PRIMJER OBRAČUNA DEŽURSTVA:

NPR.specijalista čija je osnovna plata za obračunski mjesec 1449KM, na ime jedne dežure u npr.ponedjeljak mora da naplati 9% od tog iznosa tj.130 KM dok na ime dežurstava za vikend 13.5% od tog iznosa tj.195KM,a kad je dežurni na dan praznika 18% od njegove osnovne plate (u našem slučaju 1449KM), a to je 260 KM.
Kao što se iz tabele može vidjeti,za sva dežurstva osim u petak dobija se i jedan slobodan dan.

POVEĆANJA OSNOVNE PLATE:

1. za svaku godinu staža uvećanje od 0.6%,ali maksimalno 20%
2. za naučni stepen magistar nauka 5%
3. za naučni stepen doktor nauka 10%
4. stečeni naziv primarius 3%
5. zaposlenicima koji rade sa ionizirajućim zračenjima, odjeljenjima za karantenske bolesti i odjeljenjima koji se bave liječenjem pacijenata oboljelim od HIV/AIDS – 10%;
6. zaposlenicima koji rade u bolničkim ustanovama: na odjelima hirurških disciplina, jedinicama intenzivne njege, odjeljenjima invazivne kardiološke dijagnostike i terapije, hitnoj medicinskoj pomoći na terenu – 7%;
7. zaposlenicima koji rade na parenteralnoj aplikaciji citostatika, u mikrobiološkim citološkim biohemijsko-hematološkim, bromatološkim, patološkim, protetskim i imunološkim laboratorijama, na infektivnim odjeljenjima, u higijensko-epidemiološkoj službi, hirurškim salama, ginekologiji i akušerstvu, na odjelima pedijatrije i odjelima za nedonoščad, maksilofacijalnoj i oralnoj hirurgiji koji rade na svim nivoima zdravstvene djelatnosti, transfuziološkoj službi, hemodijalizi, sterilizaciji, palijativnoj njezi, endoskopiji, patronažnoj službi, u centrima za mentalno zdravlje, centrima za liječenje ovisnosti, u prosekturi, odjeljenjima koji se bave liječenjem i dijagnostikom aktivne tuberkuloze, ATD-u, na neurološkim odjeljenjima – 4%.
8. položajni dodatak 5 %-15% uposlenicima koji su rukovodioci službi,odjeljenja…